Řešené projekty

Bezpečná kanalizace v oblastech s enviromentálním rizikem negativních dopadů na podzemní vody

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

  • Název projektu: Bezpečná kanalizace v oblastech s enviromentálním rizikem negativních dopadů na podzemní vody

  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014398

  • Cíl projektu: Cílem projektu je zpracování odborné studie zaměřené na přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, …). Projekt bude zaměřen na oblast odkanalizování a oblast zásobování pitnou vodou.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Koncepční řešení automatizačních opatření spojených se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a středně velkou čistírnu odpadních vod

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

  • Název projektu: Koncepční řešení automatizačních opatření spojených se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a středně velkou čistírnu odpadních vod

  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018871

  • Cíl projektu: Cílem projektu je návrh koncepčního řešení automatizačních opatření spojených se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a středně velkou čistírnu odpadních vod, které povede k dosažení lepších hodnot vyčištěné OV na výstupu z ČOV a ke zlepšení ekonomických parametrů provozu ČOV včetně rizik a dopadů eventuálních poruch a havárií.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Implementace doporučení genderového auditu firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

  • Název projektu: Implementace doporučení genderového auditu firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

  • Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010224

  • Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření a aktualizace strategických dokumentů s ohledem na genderovou rovnost a jejich následné implementování do firemní politiky. Prostřednictvím aktivit projektu vytvoříme příznivé podmínky pro přeměnu firemní kultury ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života zaměstnanců.
  • Závěrečná zpráva genderového re-auditu: k nahlédnutí zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.