Firma SATTURN vítězí v celostátních soutěžích

Inovace roku 2019 a Vizionáři 2019 společnosti CzechInno

Firma SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. je pyšným nositelem ocenění „Vizionář 2019“ a zároveň i vítězem celostátní soutěže „Inovace roku 2019“ za technologický projekt „Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“. Vyhlašovatelem soutěží jsou společnosti CzechInno (www.czechinno.cz) a AIP ČR (www.aipcr.cz).

Důvodem těchto prestižních ocenění je technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině.

Za projekt „Chiméra – mobilní aplikace pro šifrovanou komunikaci mezi uživateli“ získala firma v soutěži „Vizionáři 2019“ čestné uznání za technologický a společenský přínos v oblasti ochrany soukromí v elektronických komunikacích.

Tento projekt firma realizovala společně s firmou Code Creator s.r.o. a VŠB TU Ostrava, která byla hlavním řešitelem inovačního projektu.

Environmentálnímu projektu „Decentrální čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ se firma aktivně věnuje již více než 10 let. K plošnému prosazení této technologie přispěly teprve až poslední roky, kdy je vláda nucena řešit celorepublikový boj s extrémním suchem častěji než ochranu krajiny proti povodním. S tím pochopitelně úzce souvisí i hospodaření s vodou v krajině.

Tento inovativní způsob řešení likvidace komunálních odpadních vod na venkově a odloučených místních částech měst je ekonomicky efektivnější než budování centrálních kanalizačních systémů.

Druhou výhodou tohoto řešení je, že se celá stavba „obecní kanalizace“ realizuje bez nutnosti rozbíjet obecní komunikace a řešit dopravní omezení v obci při její realizaci.

Třetí pozitivní skutečností je zadržování vody v krajině, konkrétně v samotném intravilánu obcí. Zde je vyčištěná odpadní voda vracena zpět do přírody v místě, kde k jejímu znečištění došlo. Její využití je nejčastěji na závlahu zahrad (okrasné zeleně, trávníků, stromů, …) nebo je voda zasakována na pozemku rodinného domu, k němuž je ČOV připojena. Tím je pozitivně ovlivňováno i mikroklima daného pozemku. Odvedení vyčištěné vody do místní vodoteče nebo stávající dešťové kanalizace je realizováno jen v 1/3 provedených instalací.

A v neposlední řadě má tento způsob odkanalizování venkova i edukativní význam, protože uživatelé domovních ČOV jsou jednak pod on-line kontrolou odborného provozovatele, který má přehled o jejich disciplinovanosti provozování ČOV, ale také proto, že ve většině případů uživatel ČOV využívá vyčištěnou odpadní vodu jako vodu užitkovou. Je tedy primárně v jeho zájmu, aby čistota vody na odtoku z ČOV byla co možná nejlepší.

A konečně využíváním vyčištěné odpadní vody v kombinaci s vodou dešťovou pro užitkové či technické účely se šetří zdroje pitné vody pro potřeby, ke kterým jsou primárně určeny. Tím rozhodně není splachování WC nebo zavlažování trávníků či okrasných zahrad.

Všechny tyto skutečnosti mají pozitivní vliv na životní prostředí našeho venkova. Jejich podstatou je aplikování technologie ENCELADUS, která umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV.

Rozšiřujícím modulem tohoto technologického systému jsou pak dálkové odečty vodoměrů, které umožňují provozovateli on-line přehled o spotřebě vody, prakticky 24/7. Tento modul je dále navázán na telemetrii, tj. hlídání a řízené čerpání vodojemů a úpraven pitné vody.

Kontakt:

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.
Dlažánky 305
769 01 Holešov
Česká republika