Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků

společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov, IČ: 46900250 (dále jen „SATTURN“), zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob při poskytování svých služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, k jakým účelům a jak dlouho SATTURN tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů (zákazníci fyzické osoby, zákazníci obcí – fyzické osoby, vlastní zaměstnanci, pracovníci dodavatelů i zákazníků, kteří jsou právnickou osobou, a zákazníků obcí) SATTURN poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se SATTURN, nebo které SATTURN shromáždil jako správce jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

2. Zdroje osobních údajů

 1. přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy, objednávky a poptávky na služby, jednání apod.
 2. od právnické osoby v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu nebo ze zákonné povinnosti

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa odběrného místa)
 2. údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 3. ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)
 4. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (IP adresa, ze které se k poskytované službě přistupuje, informace o zařízení, pomocí nichž zákazník služby využívá)
 5. zákonem požadované osobní údaje

4. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob SATTURN zpracovává z následujících důvodů:

 1. plnění smlouvy (objednávky), kterou klient se SATTURN uzavřel, především z důvodu poskytování objednaných služeb, a to včetně služeb servisní podpory
 2. zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o elektronických komunikacích)
 3. oprávněný zájem správce (vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv SATTURN, záznamy kamerového systému za účelem ochrany majetku a osob)
 4. přímý marketing (zasílání informací o službách SATTURN) vůči zákazníkům

S ohledem na tyto účely SATTURN zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě či objednávce nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy, objednávky (viz bod 3. Kategorie osobních údajů). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany SATTURN.

5. Potřebuje SATTURN ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?

SATTURN zpracovává osobní údaje dle bodu 4. písm. a) až d) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje.

6. Jak dlouho SATTURN osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje fyzických osob SATTURN zpracovává pouze po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy SATTURN uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok SATTURN z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby.

7. Způsob zpracování osobních údajů

SATTURN zpracovává osobní údaje ručně. Žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat.

SATTURN v současné době používá cookies na svých internetových stránkách, které jsou řešeny pro podmínky GDPR, aby mohla zatraktivnit a zlepšit svůj web. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka webu, ale neobsahuji žádné viry, ani nemohou způsobit žádnou škodu. SATTURN používá dočasné (relační) cookies, které sledují osobu jen během jeho návštěvy webu, ale i trvalé (globální) cookies, které měří návštěvnost webu, identifikují návštěvníky a dobu návštěvy. Dočasné cookies zmizí po ukončení návštěvy a opětovném přihlášení, trvalé jsou přepsány až po uplynutí jednoho roku. Vhodným nastavením internetového prohlížeče lze ukládání cookies zabránit, to ale SATTURN nedoporučuje, neboť tím může dojít k funkčnímu poškození webu.

8. Kategorie příjemců osobních údajů

SATTURN při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané SATTURN, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů SATTURN a nesmí je využít jinak. SATTURN takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

SATTURN má také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. SATTURN nepředává osobní údaje mimo území EU.

9. Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. SATTURN tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: satturn@satturn.cz, nebo na adrese sídla, tedy SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov. Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro SATTURN identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz
  subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování; zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů; pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
 2. právo vznést námitku
  námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy; SATTURN v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
 3. právo na přenositelnost údajů
  pokud SATTURN subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
 4. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
 5. právo na omezení zpracování
  v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí SATTURN jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění; zpracování SATTURN omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
 6. právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů
  toto právo spočívá v povinnosti SATTURN oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby