Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů

TA ČR – Epsilon (TH03030023)

Schéma zapojení AMJ

Záměr projektu

Základní motivace je vyvolána potřebou on-line přístupu k důležitým kontrolním prvkům monitorovacích systémů na lokalitách, kde hrozí riziko úniku látek ohrožujících kvalitu podzemních vod. Typickým případem jsou objekty vodních zdrojů regionálního významu ohrožené činností průmyslu ať již stávajícího nebo
plánovaného, popřípadě ekologickými zátěžemi.

Cílem projektu je vyvinout a nasadit do provozu monitorovací systém pro kontinuální bezkontaktní sledování vlivu průmyslových aktivit na kvalitu a kvantitu zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Systém bude umožňovat komplexní automatizované sledování rizikových látek s pokročilými funkcemi pro kontrolu rozvoje lokality a zabezpečení krizového managementu.

  • Doba realizace: 2018 – 2021
  • Identifikace: TH03030023
  • Úloha v projektu: člen týmu

Výsledky projektu

Ověřená technologie SAMMWAP

Katalogový list SAMMWAP

Patent IKT

Užitný vzor IKT