Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability

vybraných diferenciačních vlastností půdy

TA ČR – Alfa (TA04020888)

Záměr projektu

Projekt byl zaměřen na aplikaci pokročilých geoinformačních technologií ve výzkumu variability diferenciačních půdních vlastností a její dynamiky.

Předmětem řešení projektu bylo testování možností monitoringu půdy optickými senzory mimo viditelné spektrum za dynamické kalibrace založené na senzorových sítích s následným predikčním modelováním časoprostorové variability půdy v prostředí GIS.

  • Doba realizace: 2015 – 2017

  • Identifikace: TA04020888

  • Program: TA ČR – Alfa

  • Úloha v projektu: člen týmu

Výsledky projektu

  • Certifikované metodiky Nasazení multispektrálních optických senzorů pro monitorování vlastností půdy a Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě podávající přehled možností, platforem, zdrojů a senzorů pro získávání multispektrálních optických snímků vhodných pro monitorování půdních vlastností, včetně ověřených postupů měření optických vlastností pomocí několika typů přístrojů, a dále předkládající návod, jak zpracovat a využít data získaná senzorovou sítí v procesu zpracování obrazového materiálu v neviditelné části spektra.

  • Aplikační brána (dohledové centrum) AGISED jako webová aplikace nabízející nástroje pro jednoduchou správu databází (i vzdáleně připojených) obsahujících senzorová a obrazová data a provádění analytických operací nad těmito daty. Prostorová data je možno zobrazovat přímo na mapovém podkladu. Součástí brány jsou pak i skripty pro komunikaci v sítích LoRa a Sigfox.

  • Soubory specializovaných map v prostředí GIS (za období 3 let) zachycují místa odběrů půdních vzorků v závislosti na heterogenitě terénu a interpolované plošné informaci (hodnotě) sledované půdní vlastnosti. Hodnoty jsou kategorizovány a umožňují vizualizaci změny vlastností.

  • Bezdrátová senzorová komunikační jednotka VO-TA Logger umožňující připojení drátových i bezdrátových čidel, kamery a dalších HW zařízení pro monitoring půdních vlastností, bezdrátovou komunikaci s ostatními komunikačními jednotkami (uzly bezdrátové sítě) na monitorovaném území a komunikaci s aplikační bránou (dohledovým centrem). Principy komunikačního protokolu pro systémy na bázi WSN zabezpečující přenos specifických vícerozměrných dat vzniklých při kontinuálním monitorování definovaných půdních vlastností jsou chráněny užitným vzorem.

  • Program pro modelování časo-prostorové variability půdních vlastností realizovaný jako rozšíření pro standardní GIS produkty (např. ArcGIS). Nástroj zpracovává data z půdních analýz do podoby datových vrstev (konverze formátů, prostorová georeference, vizualizace) pro další práci v GIS, umožňuje interpolaci hodnot v rozsahu definovaných krajinných jednotek, analýzu dvou a více sledovaných vlastností na dvou a více zvolených krajinných jednotkách a to napříč prostorem i časem s doprovodným tabelárním výstupem, atd.