Fotovoltaika na míru

potřebám investora

Rodinné domy, komerční a velké výrobní objekty, veřejné budovy i bytové domy

FVE na míru
Dotace

Fotovoltaika na míru potřebám investora

Rodinné domy, komerční a velké výrobní objekty, veřejné budovy i bytové domy

FVE na míru
Dotace

Ohřev teplé
vody

 • ohřev vody pomocí elektřiny ze slunce

 • vysoká účinnost i v zimě

 • snadná instalace

 • použijeme stávající ohřívač vody, pokud je způsobilý

 • autonomní systém

 • funguje i při výpadku elektřiny z rozvodné sítě

Výroba elektřiny a ohřev vody

 • elektřina pro okamžitou spotřebu

 • přebytek elektřiny lze využít pro ohřev teplé vody (akumulace do vody)

 • on-line sledování vyrobené a spotřebované energie

 • více než 70 % vlastní vyrobené elektřiny spotřebujete ve své domácnosti

Výroba elektřiny s akumulací

 • výroba elektřiny během dne a akumulace do baterií

 • díky baterii můžete využívat vlastní vyrobenou elektřinu i v době, kdy slunce nesvítí

 • přebytek elektřiny lze využít pro ohřev teplé vody

 • více než 70 % vlastní vyrobené elektřiny spotřebujete ve své budově

 • on-line sledování vyrobené, akumulované a spotřebované energie

Výroba elektřiny pro přímou spotřebu

 • vhodné pro komerční objekty a veřejné budovy

 • vyrobená elektřina je využita k pokrytí okamžitých potřeb

 • lze přidat baterie pro vyrovnání odběrových špiček a efektivní využití vlastní vyrobené elektřiny

 • energetická záloha budovy nebo serverů při výpadku elektřiny

0 MWp
námi zrealizovaný instalovaný výkon
0 kWh
zrealizované akumulace do baterií
0 GWh
elektřina vyrobená našimi elektrárnami
0 GWh
roční výroba elektřiny více než
0 tun
roční úspora CO2 k 6700 již uspořeným tunám

Získejte nejvyšší dotaci na FVE

S vhodně navrženou elektrárnou pokryjete velkou část Vaší spotřeby a snížíte své měsíční náklady. Přebytečnou elektřinu, kterou vyprodukuje Vaše zařízení ve slunečných dnech, uložíte do baterií a využijete ji v budově tehdy, kdy slunce nesvítí.

Fotovoltaické panely mají záruku výkonu 25 let, životnost se pohybuje kolem 30–35 let. Baterie Vám díky sofistikovanému řídicímu systému vydrží až 16 let. Instalací fotovoltaické elektrárny se také zvýší hodnota Vaší nemovitosti.

Zabezpečíme Vám kompletní řešení na míru včetně žádosti o dotaci, záruční i pozáruční servis.

Díky dotačnímu programu Nová Zelená Úsporám můžete získat dotaci až 176 000 Kč na Vaši fotovoltaickou elektrárnu:

 • standardní výše dotace je 160 tisíc korun a nesmí překročit 50 % uznatelných nákladů. Když s instalací FVE dům i zateplíte, získáte navíc bonus 40 tisíc, dohromady tedy 200 tisíc korun.
 • v Moravskoslezském kraji i ve znevýhodněných obcích je dotace na realizaci fotovoltaické elektrárny vyšší o 10 %. Získáte zde na jeden rodinný dům dotaci až 176 tisíc korun
 • pokud fotovoltaiku zkombinujete s nabíjecí stanicí pro elektroauta, můžete čerpat dotaci až do výše 185 000 Kč

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Základní podpora – 35 000 Kč
 • Základní podpora pro systémy s efektivní využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia – 8 000 Kč
Nezávazná poptávka

Fyzické a právnické osoby

Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy. Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem.

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

Veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované

Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy.

Kdo může žádat

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Kolik získáte

 • 22 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 15 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 15 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

Vlastníci a stavebníci bytových domů

Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

 Kolik získáte

 • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
Nezávazná poptávka

VÝZVA MODF – RES + Č.3/2024

Dotace podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí. Podpora se vztahuje i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny, a na modernizaci související elektroinstalace. Realizace podpořených projektů musí proběhnout nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

 Kdo může žádat

 • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Na co můžete získat dotaci

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

 Kolik získáte

 • Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. března 2024 od 12:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2024 do 12:00 hod.

VÝZVA MODF – RES + Č.4/2024

Podpora pro sdružené projekty výstavby FVE. Realizace podpořených projektů musí proběhnout nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.

Kdo může žádat

 • kraje
 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli

Společně s poskytovanou podporou mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Na co můžete získat dotaci

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí.

Kolik získáte

 • Max. 45 % na instalaci FVE
 • Max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. března 2024 od 12:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2024 do 12:00 hod.
Nezávazná poptávka

VÝZVA MODF – RES + Č.1/2024

Na co můžete získat dotaci

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.
 • Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

 Kdo může žádat

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

 Kolik získáte

 • Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů. Realizace podpořených projektů musí proběhnout nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

 Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. března 2024 od 12:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2024 do 12:00 hod.
Nezávazná poptávka

Aplikace SEMS portál

GoodWe SEMS portál je profesionální monitoring a správa Vašeho fotovoltaického systému.

Na portálu mimo jiné najdete grafy s křivkami výkonu, kde se přehledně zobrazují jednotlivé metriky a vybrané hodnoty. Ihned tak vidíte, kolik Vaše elektrárna právě vyrábí energie.

Na portálu také získáte informace o střídači a energetickém toku v budově.

Aplikaci můžete používat jak ve webovém rozhraní, tak pohodlně odkudkoliv ve Vašem mobilu.

Aplikace SEMS portál

GoodWe SEMS portál je profesionální monitoring a správa Vašeho fotovoltaického systému.

Na portálu mimo jiné najdete grafy s křivkami výkonu, kde se přehledně zobrazují jednotlivé metriky a vybrané hodnoty. Ihned tak vidíte, kolik Vaše elektrárna právě vyrábí energie.

Na portálu také získáte informace o střídači a energetickém toku v budově.

Aplikaci můžete používat jak ve webovém rozhraní, tak pohodlně odkudkoliv ve Vašem mobilu.

Průběh zakázky

Obvyklá doba je 3-6 měsíců dle aktuálního vytížení.

Zjištění požadavků zákazníka        1

Vyřízení smlouvy o připojení        3

Příprava realizace        5

Připojení k distribuční síti        7

2        Navrhnutí systému na míru

4        Úprava dle podmínek připojení a podpis smlouvy

6        Samotná realizace zakázky

8        Výroba vlastní elektřiny a úspora CO2

Průběh zakázky

Obvyklá doba je 3-6 měsíců dle aktuálního vytížení.

Zjištění požadavků zákazníka

Navrhnutí systému na míru

Vyřízení smlouvy o připojení

Úprava dle podmínek připojení a podpis smlouvy

Příprava realizace

Samotná realizace zakázky

Připojení k distribuční síti

Výroba vlastní elektřiny a úspora CO2

Realizace

FVE Rodinný dům Všemina
10,8 kWp s baterií 14,2 kWh, 2024

FVE Rodinný dům Holešov
6,8 kWp s baterií 10,65 kWh, 2024

FVE Rodinný dům Žopy 
10 kWp s baterií 14,2 kWh, 2023

FVE Rodinný dům Dobrotice 
9,6 kWp s baterií 14,2 kWh, 2023

FVE Rodinný dům Holešov 
7,11 kWp s baterií 10,65 kWh, 2023

FVE STK Vincenci Skuteč
45,6 kWp s baterií 45,6 kWh, 2023

FVE Střechy 92 Vlachovice 
výkon 81,6 kWp, 2023

FVE Vincenci Velamos Skuteč
76,8 kWp s baterií 76,8 kWh, 2023

FVE DOBE-CAR

FVE DOBE – CAR Holešov
výkon 40 kWp, 2023

CPS Holešov
výkon 38,85 kWp, 2022

FVE Přerov
výkon 9,90 kWp, 2019-2020

FVE Servis Vincenci Skuteč
27,5 kWp s baterií 38,4 kWh, 2018-2019

FVE Drzewica, Polsko
výkon 12 kWp, 2017

FVE Korytná
výkon 26,91 kWp, 2015

Kozienice

FVE Kozienice, Polsko
výkon 125 kWp, 2015

FVE KASKO Slavkov
výkon 30,0 kWp, 2013

FVE CTS Kuřim
výkon 19,74 kWp, 2013

PV Auto Prostějov
výkon 29,9 kWp, 2013

FVE Radioterapie Holešov
výkon 10 kWp, 2013

FVE Rodinný dům, Chyše
výkon 30 kWp, 2012

FVE Plastika Kroměříž
výkon 30 kWp, 2012

Valašské Meziříčí

FVE Valašské Meziříčí
výkon 29,9 kWp, 2012

FVE Kopřivnice
výkon 128 kWp, 2010-2011

FVE FORPLAST Skuteč
výkon 43,68 kWp, 2010

FVE Rodinný dům, Troubky
výkon 10 kWp, 2010

FVE Rodinný dům, Kroměříž
výkon 9,8 kWp, 2010

Zlín

FVE Interhotel Zlín
výkon 42,3 kWp, 2010

FVE Základní škola Liptál
výkon 93 kWp, 2010

FVE Rodinný dům, Holešov
výkon 11,96 kWp, 2010

Velké Opatovice

FVE Velké Opatovice
výkon 125 kWp, 2010

FVE SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
výkon 13,8 kWp, 2009

Kontaktujte nás pro konzultaci
a nezávaznou cenovou nabídku!

 • Návrh řešení na míru

 • Konzultace na místě instalace

 • Nezávazná cenová nabídka

 • Vyřídíme za Vás dotace

Ing. Jaromír TOMŠŮ ml.obchodní ředitel, FVE