Aktuální informace z firmy

Řešené projekty

Bezpečná kanalizace v oblastech s enviromentálním rizikem negativních dopadů na podzemní vody

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

  • Název projektu: Bezpečná kanalizace v oblastech s enviromentálním rizikem negativních dopadů na podzemní vody

  • Cíl projektu: Zpracování odborného posouzení bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu (kanalizace, ČOV, zdroje surové vody, atd.) v oblasti odkanalizování a zásobování pitnou vodou související úzce s bezpečnostním rizikem pro podmínky ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Implementace doporučení genderového auditu firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

  • Název projektu: Implementace doporučení genderového auditu firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

  • Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010224

  • Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření a aktualizace strategických dokumentů s ohledem na genderovou rovnost a jejich následné implementování do firemní politiky. Prostřednictvím aktivit projektu vytvoříme příznivé podmínky pro přeměnu firemní kultury ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života zaměstnanců.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vzdělávání je pro nás šance

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

  • Název projektu: Vzdělávání je pro nás šance

  • Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004369

  • Cíl projektu: Zvýšit  úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.